Til kommende studerende

I Dronninglund Børnehave er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil gerne være med til at præge vores fag, og vi er interesseret i at dygtiggøre os i det pædagogiske arbejde.

Vi kan som børnehave bidrage til pædagoguddannelsen med et praksisrelaterende læringsrum. Du vil få et billede af, hvordan vi pædagogisk, fagligt og praktisk arbejder med vores målgruppe. I børnehaven har du mulighed for et bredt kendskab til målgruppen børn 0 – 6 år.

Vi har som forventning til vores studerende, at der reflekteres løbende og ”højlydt” såvel på vejledningsmøderne som i det daglige.

Vi opfordrer de studerende til at skrive logbog, dette er en god dokumentation gennem praktikken, plus at det ”holder hukommelsen ved lige”, og er et godt redskab til den studerendes praktikportefolio.

Vejledning

Der er afsat 1 time pr. uge til vejledning. Til vejledningstimerne får den studerende og vejleder mulighed for at drøfte faglige problemstillinger, samt den studerendes personlige udvikling i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmålene. Vi ønsker at tilbyde en faglig, kompetent og åben vejledning, med henblik på den pædagogiske praksis. Vi forventer, at den studerende har forberedt en dagsorden til hvert møde. Den studerende skriver ligeledes referat af hver vejledning, som sættes i en mappe som led i at øve sig i det skriftlige pædagogiske arbejde.

Er den studerende eller vejleder syg/fraværende på dagen for vejledning, eller der er omstændigheder i dagligdagen, der gør, at vejledningstimen må aflyses, er det ikke en selvfølge, at der findes en erstatningstime. Det er vejleders ansvar at snakke med daglig leder om, hvorvidt mødeplanen hænger sammen for en erstatningsvejledning.

Vi har en stor åbenhed i personalegruppen i forhold til oplevelser og iagttagelser, som den øvrige personalegruppe har af den studerende. Disse vil blive videregivet til vejlederen.

Forventninger til studerende

  • At du under hele praktikken forholder dig refleksivt til vores pædagogiske læreplaner og det pædagogiske arbejde, og er bevidst om, at du i høj grad har medansvar for egen læring.
  • At du har gjort dig overvejelser over målgruppen, pædagogik og egen rolle inden første researchdag.
  • At du holder dig orienteret ved dagligt at læse i vores informationsbøger vedrørende børn og personale.
  • At du skaber kontakt til og forholder dig til alle børn i institutionen.
  • At du aktivt skaber kontakt til forældregruppen.
  • At du deltager aktivt i stue- og personalemøder. Herunder at du markerer dine synspunkter til personalemøderne og informerer det øvrige personale om, hvad du som studerende er optaget af i øjeblikket.