Sprogstrategi for Dronninglund Børnehave

Overordnet handler vi selvfølgelig i forhold til Brønderslev Kommunes sprogstrategi, som er en handleplan og rammebeskrivelse for de fagprofessionelles arbejde med udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år.

Derudover er det fastlagt, at der skal udarbejdes en lokal sprogstrategi i vores børnehave, hvor vi specifikt beskriver indsats og tiltag i Dronninglund Børnehave. Denne sprogstrategi er dynamisk og tilrettes løbende.

Sprogstrategien laves for at følge og sikre alle børns sproglige udvikling på tværs af dagtilbud og skole, samt for at sikre en målrettet, fokuseret og tidlig indsats.

  • Når dit barn er 3 år, sprogscreenes barnet i Rambølls Hjernen og Hjertet. Dette gøres i Dronninglund Børnehave igen når barnet bliver 5 år – altså inden skolestart.
  • Der udarbejdes fokuspunkter i Hjernen og Hjertet på barnet, hvis sprogscreeningen viser, at der er brug for en ekstra indsats i forhold til den sproglige udvikling – det vil sige, hvis barnet placerer sig i fokuseret eller særlig indsats. Derudover arbejdes der tværfagligt med talepædagoger efter indstilling af barnet, hvis dette vurderes nødvendigt.
  • Der laves ugentlige sproggrupper, for de børn som har behov, hvor vi bruger sprogkufferter som er udarbejdet som supplement til Hjernen og Hjertets resultater.

Ud over sprogscreeningerne sikrer vi i Dronninglund Børnehave, at der altid er nye og spændende bøger til rådighed for børnene – både til højtlæsning og til børnene kan kigge/legelæse selv. Vi udarbejder læringsmiljøer, hvor der bl.a. er alfabet, tal og små labels med beskrivende ord. Der støttes op om børnenes interesse for at lege med sprog, bogstaver og tal, for vi er af den overbevisning, at børn lærer bedst gennem leg, anerkendelse og højt humør.

  • I samarbejde med forældrene går vi efter målet, at alle børn skal blive så dygtige som muligt – derfor er den daglige dialog med forældrene en stor prioritet i Dronninglund Børnehave.
  • Der sendes fremefter altid en kopi af sprogscreeningen til forældrene, når der er lavet en ny.
  • Forældre informeres og klædes på til at samarbejde omkring barnets sproglige udvikling, hvis barnet placerer si gi fokuseret eller særlig indsats. Vi har materiale, som kan give forældrene en ide om hvordan de med fordel kan arbejde med sproget hjemme, og dermed støtte endnu mere op om at barnet skal blive så dygtig som muligt.

I Dronninglund Børnehave er det et fælles ansvar at der støttes fagligt og pædagogisk op om barnets sproglige udvikling hver dag. Dermed menes, at sprogindlæring medtænkes i vores daglige rutiner, samlinger og den almindelige dialog og interesse for hinanden. Der prioriteres at give tid og plads til at alle børn har mulighed for at blive hørt og forstået, uanset om der er en sproglig barriere.

Derudover har vi en sprogansvarlig, der i samarbejde med leder, er ansvarlig for at udbrede viden til kolleger om sprog og sproglige læringsmiljøer.  Den sprogansvarlige er desuden primus motor i diverse sproggrupper, som løbende laves i børnehaven. Den sprogansvarlige kommer på ca. 2 kursusdage om året, hvor der tværfagligt opdateres på den sproglige del af arbejdet med børn.

I Dronninglund Børnehave laver alle pædagoger sprogvurderinger på børnene. Det handler i vores børnehave om at få skabt de bedste muligheder for barnet, når sprogvurderingerne laves. Pædagogen sørger samtidig for at denne laves dynamisk (tilpasset det enkelte barns behov), så barnet præsterer bedst muligt.

Der laves et særligt arbejde omkring overgang til skole, hvor der er mere koncentreret fokus på små opgaver som styrker den skriftsproglige interesse, højtlæsning af lidt sværere bøger, hvor også koncentrationen kan hæves hos den enkelte. Derudover laves der overgangsbeskrivelser på hvert enkelt kommende skolebarn i Hjernen og Hjertet, og forældrene laver en forældrebeskrivelse samme sted.

Februar 2024.